Powrót

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy

W związku z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę informacyjną.

01 -

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

MKL sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MKL sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, adres: Łazy 500, 21-400 Łuków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547924, NIP 8252175163, REGON 360999743 /dalej jako: Spółka/.

Ze Spółką mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Stefana Starzyńskiego 5, 08-110 Siedlce
 • poprzez e-mail: mkl@mkl.pl
 • telefonicznie : +48 25 753 40 30

02 -

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się ze Spółką w sposób wskazany w pkt 1.

03 -

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 1. Ocenić Pana/Pani kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje.
 2. Ocenić Pana/Pani zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje.
 3. Wybrać odpowiednią osobę do pracy w Spółce na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) – przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych:1) imię (imiona) i nazwisko;2) data urodzenia;3) dane kontaktowe wskazane przez osobę;4) wykształcenie;5) kwalifikacje zawodowe;6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;2. Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pan/Pani dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 3. Uzasadniony interes Spółki – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych (o ile będą przeprowadzone). Spółka posiada uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które Spółka prowadzi rekrutację.

04 -

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przechowywać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują lub innych rekrutacji prowadzonych przez Spółka, nie dłużej niż przez rok od przekazania przez Państwa tych danych Spółce.

05 -

ODBIORCY DANYCH

Spółka będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

 1. Dostawcom Spółki, którym Spółka zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i tylko zgodnie z poleceniami Spółki.
 2. Po wyrażeniu przez Państwa stosownej zgody dane osobowe mogą być wykorzystywane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę, a także przekazane innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej MKL sp. z o.o. obejmującej: MKL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, MKL BAU spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, MKL STOK-ROL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

06 -

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I PODEJMOWANIEM ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 2. Prawo dostępu do Państwa danych osobowych.
 3. Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych.
 4. Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych.
 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 7. Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała Państwa dane do innego administratora. Jednakże Spółka zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko wobec tych danych, które Spółka przetwarza na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
 8. Prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się skontaktować ze Spółką w sposób wskazany w pkt 1.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV lub liście motywacyjnym, inne niż: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan/Pani wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Spółki, adres mailowy Spółki.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

01 -

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

MKL BAU sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MKL BAU sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Stefana Starzyńskiego 5, 08-110 Siedlce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000477057, NIP 8212639231, REGON 146815743 /dalej jako: Spółka/.

Ze Spółką mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Stefana Starzyńskiego 5, 08-110 Siedlce
 • poprzez e-mail: mkl@mkl.pl
 • telefonicznie : +48 25 753 40 30

02 -

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się ze Spółką w sposób wskazany w pkt 1.

03 -

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 1. Ocenić Pana/Pani kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje.
 2. Ocenić Pana/Pani zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje.
 3. Wybrać odpowiednią osobę do pracy w Spółce na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) – przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych:1) imię (imiona) i nazwisko;2) data urodzenia;3) dane kontaktowe wskazane przez osobę;4) wykształcenie;5) kwalifikacje zawodowe;6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;2. Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pan/Pani dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 3. Uzasadniony interes Spółki – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych (o ile będą przeprowadzone). Spółka posiada uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które Spółka prowadzi rekrutację.

04 -

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przechowywać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują lub innych rekrutacji prowadzonych przez Spółka, nie dłużej niż przez rok od przekazania przez Państwa tych danych Spółce.

05 -

ODBIORCY DANYCH

Spółka będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

 1. Dostawcom Spółki, którym Spółka zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i tylko zgodnie z poleceniami Spółki.
 2. Po wyrażeniu przez Państwa stosownej zgody dane osobowe mogą być wykorzystywane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę, a także przekazane innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej MKL sp. z o.o. obejmującej: MKL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, MKL BAU spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, MKL STOK-ROL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

06 -

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I PODEJMOWANIEM ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 2. Prawo dostępu do Państwa danych osobowych.
 3. Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych.
 4. Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych.
 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 7. Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała Państwa dane do innego administratora. Jednakże Spółka zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko wobec tych danych, które Spółka przetwarza na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
 8. Prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się skontaktować ze Spółką w sposób wskazany w pkt 1.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV lub liście motywacyjnym, inne niż: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan/Pani wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Spółki, adres mailowy Spółki.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

01 -

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

MKL STOK-ROL sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MKL STOK-ROL sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, adres: Łazy 500, 21-400 Łuków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000616889, NIP 8252177156, REGON 364408779 /dalej jako: Spółka/.

Ze Spółką mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Łazy 500, 21-400 Łuków
 • poprzez e-mail: produkcja@mkl.pl
 • telefonicznie : +48 788 260 669

02 -

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się ze Spółką w sposób wskazany w pkt 1.

03 -

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 1. Ocenić Pana/Pani kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje.
 2. Ocenić Pana/Pani zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje.
 3. Wybrać odpowiednią osobę do pracy w Spółce na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) – przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych:1) imię (imiona) i nazwisko;2) data urodzenia;3) dane kontaktowe wskazane przez osobę;4) wykształcenie;5) kwalifikacje zawodowe;6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;2. Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pan/Pani dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 3. Uzasadniony interes Spółki – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych (o ile będą przeprowadzone). Spółka posiada uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które Spółka prowadzi rekrutację.

04 -

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przechowywać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują lub innych rekrutacji prowadzonych przez Spółka, nie dłużej niż przez rok od przekazania przez Państwa tych danych Spółce.

05 -

ODBIORCY DANYCH

Spółka będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

 1. Dostawcom Spółki, którym Spółka zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i tylko zgodnie z poleceniami Spółki.
 2. Po wyrażeniu przez Państwa stosownej zgody dane osobowe mogą być wykorzystywane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę, a także przekazane innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej MKL sp. z o.o. obejmującej: MKL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, MKL BAU spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, MKL STOK-ROL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

06 -

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I PODEJMOWANIEM ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 2. Prawo dostępu do Państwa danych osobowych.
 3. Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych.
 4. Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych.
 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 7. Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała Państwa dane do innego administratora. Jednakże Spółka zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko wobec tych danych, które Spółka przetwarza na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
 8. Prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się skontaktować ze Spółką w sposób wskazany w pkt 1.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV lub liście motywacyjnym, inne niż: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan/Pani wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Spółki, adres mailowy Spółki.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

This site is registered on wpml.org as a development site.