Powrót

Ogólna Klauzula Informacyjna

W związku z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę informacyjną.

01 -

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

MKL sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MKL sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, adres: Łazy 500, 21-400 Łuków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547924, NIP 8252175163, REGON 360999743 /dalej jako: Spółka/.
Ze Spółką mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Stefana Starzyńskiego 5, 08-110 Siedlce
 • poprzez e-mail: mkl@mkl.pl
 • telefonicznie : +48 25 753 40 30

02 -

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się ze Spółką w sposób wskazany w pkt 1.

03 -

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe są przez Spółkę przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy lub w celu zawarcia umowy zainicjowanej przez Państwa (tj. art.6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (Administratorze) (tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki (Administratora) (art.6 ust. 1 lit. f RODO) (przekazywanie informacji marketingowo-handlowej na temat oferowanych przez Spółkę produktów i usług, potrzeb Spółki w zakresie zaopatrzenia produktów i usług, a także przetwarzanie danych dla celów realizacji umowy).

Państwa dane są zabezpieczone w systemie informatycznym Spółki i przetwarzane jedynie w celu kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z zawarciem lub realizacją umowy, dozwolonymi działaniami marketingowymi, przesyłania materiałów promocyjno-informacyjnych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności i za Państwa zgodą, przez e-mail oraz telefon w celu prowadzenia działań wynikających z naszej wzajemnej współpracy.

04 -

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. 2 lat od zakończenia okresu przedawnienia wynikającego z realizacji umowy, ale nie krócej niż przez okres ciążących na Spółce obowiązków prawnych w zakresie przechowywania dokumentacji
 2. 3 lat od momentu ostatniego kontaktu
 3. do momentu wyrażenia sprzeciwu albo wycofania zgody, chyba że w tym przypadku Administrator będzie miał inną podstawę do przetwarzania.

05 -

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej.

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

06 -

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I PODEJMOWANIEM ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 2. Prawo dostępu do Państwa danych osobowych.
 3. Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych.
 4. Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych.
 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 7. Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała Państwa dane do innego administratora. Jednakże Spółka zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko wobec tych danych, które Spółka przetwarza na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
 8. Prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się skontaktować ze Spółką w sposób wskazany w pkt 1.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody maja Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres mailowy Spółki.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

01 -

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

MKL BAU sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MKL BAU sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Stefana Starzyńskiego 5, 08-110 Siedlce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000477057, NIP 8212639231, REGON 146815743 /dalej jako: Spółka/.
Ze Spółką mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Stefana Starzyńskiego 5, 08-110 Siedlce
 • poprzez e-mail: mkl@mkl.pl
 • telefonicznie : +48 25 753 40 30

02 -

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się ze Spółką w sposób wskazany w pkt 1.

03 -

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe są przez Spółkę przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy lub w celu zawarcia umowy zainicjowanej przez Państwa (tj. art.6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (Administratorze) (tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki (Administratora) (art.6 ust. 1 lit. f RODO) (przekazywanie informacji marketingowo-handlowej na temat oferowanych przez Spółkę produktów i usług, potrzeb Spółki w zakresie zaopatrzenia produktów i usług, a także przetwarzanie danych dla celów realizacji umowy).

Państwa dane są zabezpieczone w systemie informatycznym Spółki i przetwarzane jedynie w celu kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z zawarciem lub realizacją umowy, dozwolonymi działaniami marketingowymi, przesyłania materiałów promocyjno-informacyjnych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności i za Państwa zgodą, przez e-mail oraz telefon w celu prowadzenia działań wynikających z naszej wzajemnej współpracy.

04 -

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. 2 lat od zakończenia okresu przedawnienia wynikającego z realizacji umowy, ale nie krócej niż przez okres ciążących na Spółce obowiązków prawnych w zakresie przechowywania dokumentacji
 2. 3 lat od momentu ostatniego kontaktu
 3. do momentu wyrażenia sprzeciwu albo wycofania zgody, chyba że w tym przypadku Administrator będzie miał inną podstawę do przetwarzania.

05 -

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej.

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

06 -

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I PODEJMOWANIEM ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 2. Prawo dostępu do Państwa danych osobowych.
 3. Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych.
 4. Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych.
 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 7. Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała Państwa dane do innego administratora. Jednakże Spółka zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko wobec tych danych, które Spółka przetwarza na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
 8. Prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się skontaktować ze Spółką w sposób wskazany w pkt 1.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody maja Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres mailowy Spółki.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

01 -

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

MKL STOK-ROL sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MKL STOK-ROL sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, adres: Łazy 500, 21-400 Łuków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000616889, NIP 8252177156, REGON 364408779 /dalej jako: Spółka/.

Ze Spółką mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Łazy 500, 21-400 Łuków
 • poprzez e-mail: produkcja@mkl.pl
 • telefonicznie : +48 788 260 669

02 -

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się ze Spółką w sposób wskazany w pkt 1.

03 -

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe są przez Spółkę przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy lub w celu zawarcia umowy zainicjowanej przez Państwa (tj. art.6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (Administratorze) (tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki (Administratora) (art.6 ust. 1 lit. f RODO) (przekazywanie informacji marketingowo-handlowej na temat oferowanych przez Spółkę produktów i usług, potrzeb Spółki w zakresie zaopatrzenia produktów i usług, a także przetwarzanie danych dla celów realizacji umowy).

Państwa dane są zabezpieczone w systemie informatycznym Spółki i przetwarzane jedynie w celu kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z zawarciem lub realizacją umowy, dozwolonymi działaniami marketingowymi, przesyłania materiałów promocyjno-informacyjnych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności i za Państwa zgodą, przez e-mail oraz telefon w celu prowadzenia działań wynikających z naszej wzajemnej współpracy.

04 -

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. 2 lat od zakończenia okresu przedawnienia wynikającego z realizacji umowy, ale nie krócej niż przez okres ciążących na Spółce obowiązków prawnych w zakresie przechowywania dokumentacji
 2. 3 lat od momentu ostatniego kontaktu
 3. do momentu wyrażenia sprzeciwu albo wycofania zgody, chyba że w tym przypadku Administrator będzie miał inną podstawę do przetwarzania.

05 -

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej.

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

06 -

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I PODEJMOWANIEM ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 2. Prawo dostępu do Państwa danych osobowych.
 3. Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych.
 4. Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych.
 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 7. Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała Państwa dane do innego administratora. Jednakże Spółka zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko wobec tych danych, które Spółka przetwarza na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
 8. Prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się skontaktować ze Spółką w sposób wskazany w pkt 1.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody maja Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres mailowy Spółki.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

This site is registered on wpml.org as a development site.