Powrót

Klauzula informacyjna e-mail

Szanowna Pani/Panie, W ramach dotychczasowej działalności grupy kapitałowej MKL Sp. z o.o. nawiązała z Panem/Panią kontakt osobisty, e-mailowy lub telefoniczny i pozyskała Pana/Pani dane kontaktowe, które pozostają w bazach grupy kapitałowej MKL Sp. z o.o. i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail i numer telefonu. Dane te zostały pozyskane od Pana/Pani lub ze źródeł publicznie dostępnych (np. strony internetowe Państwa firm, targi, konferencje).

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę informacyjną.

01 -

Administrator danych osobowych

MKL Sp. z o.o.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MKL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, adres: Łazy 500, 21-400 Łuków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547924, NIP 8252175163, REGON 360999743 /dalej jako: Grupa kapitałowa/.

MKL STOK ROL Sp. z o.o.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MKL STOK ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, adres: Łazy 500, 21-400 Łuków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000616889, NIP 8252177156, REGON 364408779 /dalej jako: Grupa kapitałowa/.

Fundacja MKL Dzieciom

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FUNDACJA MKL DZIECIOM w Siedlcach, adres: ul. Stefana Starzyńskiego 5, 08-110 Siedlce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000641618, NIP 8212648187, REGON 365635780 /dalej jako: Grupa kapitałowa/.

MKL Sp. z o.o.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MKL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, adres: Łazy 500, 21-400 Łuków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547924, NIP 8252175163, REGON 360999743 /dalej jako: Grupa kapitałowa/.

Z grup kapitałową MKL Sp. z o.o. może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Łazy 500, 21-400 Łuków przez e-mail: mkl@mkl.pl, telefonicznie : +48 25 753 40 30 lub,
 2. listownie na adres: ul. Stefana Starzyńskiego 5, 08-110 Siedlce rzez e-mail: mkl@mkl.pl, telefonicznie : +48 25 753 40 30

 

02 -

Inspektor danych osobowych

Grupa kapitałowa MKL Sp. z o.o. nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z grupą kapitałową MKL Sp. z o.o. w sposób wskazany w pkt 1.

03 -

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Grupa kapitałowa będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby:

 1. ocenić Pana/Pani kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje;
 2. ocenić Pana/Pani zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje;
 3. wybrać odpowiednią osobę do pracy w Grupie kapitałowej na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 1. przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) – przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wybrać odpowiednią osobę do pracy w Grupie kapitałowej na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje.
 2. Pana/-ni zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Uzasadniony interes Grupy kapitałowej – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych (o ile będą przeprowadzone). Grupa Kapitałowa posiada uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które Grupa Kapitałowa prowadzi rekrutację.

04 -

Okres przechowywaniadanych osobowych

Grupa Kapitałowa będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje lub innych rekrutacji prowadzonych przez Grupę Kapitałową, nie dłużej niż przez rok od przekazania przez Pana/Panią tych danych Grupie Kapitałowej.

05 -

Odbiorcy danych

Grupa Kapitałowa będzie przekazywać Pana/Pani dane osobowe:

Dostawcom Grupy Kapitałowej, którym Grupa Kapitałowa zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Grupą Kapitałową i tylko zgodnie z poleceniami Grupy Kapitałowej.

06 -

Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Grupa Kapitałowa przesłała Pana/Pani dane do innego administratora. Jednakże Grupa Kapitałowa zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które Grupa Kapitałowa przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się skontaktować ze Grupą Kapitałową (dane w pkt 1.)

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan/Pani wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Grupy Kapitałowej, adres mailowy Grupy Kapitałowej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

This site is registered on wpml.org as a development site.